Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Otec:
Matka:
Žiadam prijať dieťa do MŠ na :